Algemene voorwaarden

KlopPro B.V. gevestigd aan de Oostergracht 7A te Soest. Inschrijfnummer K.V.K. 59347414. De leveringsvoorwaarden worden vermeld op offertes, orderbevestigingen, facturen en op onze website.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt onze relatie/klant geacht deze algemene inkoopwaarden te hebben aanvaard, ook indien de leveringsvoorwaarden van de relatie of orderaanvraag, e-mail- of schriftelijke opdracht hiervan afwijken.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN
Alle genoemde verkoopprijzen van apparatuur zijn op basis van de geldende bruto prijslijst. Inclusief franco levering, exclusief omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpakking. 

Alle genoemde verkoopprijzen van onderdelen zijn op basis van de geldende bruto prijslijst. Exclusief verzendkosten, exclusief omzetbelasting en inclusief deugdelijke verpakking. 

De directie behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijsverhogingen als gevolg van internationale marktontwikkelingen door te berekenen op de factuur, indien deze door ons van tevoren zijn aangekondigd. De prijzen worden in Euro berekend. Toekomstige prijswijzigingen worden minimaal één kalendermaand voor invoering gecommuniceerd.

ARTIKEL 3 – DEALERKORTING
Op de factuur zal de dealerkorting worden aangegeven en worden berekend conform afspraak en overeengekomen volgens dealerovereenkomst en voorwaarden.

KlopPro BV hanteert een transparant dealerbeleid waarin de dealerkorting gestaffeld wordt op gebouwd volgens een puntensysteem. De opgebouwde korting wordt vastgelegd in de dealerovereenkomst.

Verzuim: wanneer de gemaakte afspraken volgens deze dealerovereenkomst niet worden nagekomen of overtreden, kan de dealerkorting worden teruggebracht (een voorbeeld hiervan kan zijn als de dealer besluit geen service actie / bezoek uit te voeren wanneer een apparaat op de klantlocatie in storing staat).

ARTIKEL 4 – LEVERTIJD, ORDERBEVESTIGING
Op de orderbevestiging zal de verwachte leverdatum van de bestelde goederen worden vermeld. KlopPro BV behoudt zich het recht voor, wanneer er sprake is van overmacht, van de aangegeven leverdatum af te wijken en een nieuwe leverdatum te communiceren.

ARTIKEL 5 – DATUM, REFERENTIE, PLAATS VAN LEVERING
De referentie van de (eind)klant, de leveringsdatum en adres van levering dient te worden aangegeven bij opdracht van de bestelling.

Standaard dient als leveringsadres dat van de dealer / partner van KlopPro BV aangegeven te worden. Bij foutieve adressering of het niet aanwezig zijn van de relatie zijn de meer/extra vrachtkosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever. Indien gewenst door de opdrachtgever kunnen goederen ook rechtstreeks bij KlopPro BV worden afgehaald. Hiervoor zal geen restitutie van de gemaakte kosten worden verleend op de factuur.

ARTIKEL 6 – TRANSPORTVERZEKERING
Bij franco levering van de goederen is het risico van transportschade van de goederen tot de levering aan de deur voor rekening van KlopPro BV. Vanaf het moment van tekenen of het in ontvangst nemen van de goederen, zijn alle kosten en schade die kunnen ontstaan aan de goederen voor rekening van de ontvanger.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSOVERGANG, RISICO, AFKEURING
De overgang van de eigendom en het risico vindt plaats zodra de zaken door de opdrachtgever in ontvangst zijn genomen. In geval van afkeuring berusten eigendom en risico van de betrokken zaken bij KlopPro BV. De afkeuring/beschadiging van de geleverde goederen dient direct dezelfde werkdag te worden gemeld per email aan info@kloppro.nl.

De melding dient met foto’s en omschrijving van de schade en of reden waarom het product niet voldoet of overeenkomt met het bestelde product te worden toegelicht. Wanneer er niet binnen 24 uur per e-mail contact is gelegd met KlopPro BV, behoudt de directie zich het recht voor de ontstane schade niet of slechts gedeeltelijk te vergoeden.

ARTIKEL 8 – FACTUREN, BETALINGSTERMIJN
Facturen worden digitaal verstuurd. Facturen dienen betaald te worden binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de ontvangen factuur.

Wanneer een factuur niet juist is, dient er uiterlijk binnen drie werkdagen bezwaar te worden ingediend. Wanneer er één of meerdere facturen openstaan waarvan de betalingstermijn is verlopen dan behoudt de directie van KlopPro BV zich het recht voor om de levering van goederen en toekomstige leveringen stop te zetten. Ook heeft de directie het recht om bij veelvuldige betalingsachterstanden de dealerkorting aan te passen of te laten vervallen.

ARTIKEL 9 - TER BESCHIKKING STELLEN GOEDEREN
Alle zaken / apparatuur die door KlopPro BV aan de dealer of zijn eindklanten / relaties ter beschikking worden gesteld, worden franco toegezonden. Hiervan zult u ook een factuur ontvangen. De geleverde goederen zijn vanaf het moment van levering uw eigendom.

Bij retour ontvangst bij KlopPro BV van de goederen van deze (test/ proefplaatsing) zal u een credit factuur van de goederen ontvangen.

Eventuele schade aan de door ons ter beschikking gestelde goederen komt voor rekening van de opdrachtgever en zal worden gefactureerd of gedeeltelijk worden gecrediteerd.

ARTIKEL 10 – WEBSITE, TEKENINGEN, BROCHURES EN DERGELIJKE
Alle foto’s, teksten, downloads, tekeningen, specificatiesheets et cetera, die op onze website(s) en brochures zijn gepubliceerd, zijn ter beschikking gesteld door onze leveranciers/ fabrieken. De directie van KlopPro BV is nimmer aansprakelijk voor druk-, type-, tekstuele- of maatvoering fouten opgegeven door onze leveranciers/ fabrieken of aan KlopPro gelieerde bedrijven. Eveneens is de directie niet aansprakelijk voor onjuiste informatie, uitspraken of e-mails gestuurd door personeelsleden van KlopPro BV.

ARTIKEL 11 – GARANTIE
Alle geleverde nieuwe apparatuur van Alto-Shaam en Prática hebben een garantieperiode van één jaar vanaf de factuurdatum. Alle onderdelen van AltoShaam en Prática hebben een garantieperiode van drie maanden vanaf de factuurdatum. Showroomapparatuur heeft een garantieperiode van zes maanden vanaf de factuurdatum. Demonstratie-apparatuur heeft een garantieperiode van drie maanden vanaf de factuurdatum.

ARTIKEL 12 – CLAIMS, REPARATIES, AANVRAAG GARANTIE
In overeenstemming met onze dealervoorwaarden en condities, is de dealer zelf verantwoordelijk voor het volledig oplossen van een storing van  apparatuur aangeschaft door zijn eindklanten. Ook als deze binnen de garantieperiode valt, of wanneer de apparatuur niet meer naar behoren werkt, dient de dealer de storing zelf op te lossen.

KlopPro BV kan u ondersteunen met het leveren van onderdelen, technische tekeningen of aanvullende kennis of informatie. Let op: KlopPro zal geen monteur ter plaatse sturen.

Alle kosten door u gemaakt voortkomend uit de reparatie zullen, wanneer er daadwerkelijke sprake is van een garantieclaim, volledig worden vergoed door KlopPro BV.

Het aanvragen van een garantieclaim dient zo snel mogelijk per e-mail te gebeuren aan info@kloppro.nl. Hierbij moet de oorspronkelijke factuur met vermelding van het serienummer van het apparaat worden ingediend, samen met een goede omschrijving van de ontstane storing. Vergoeding van de volledige claim kan alleen plaatsvinden wanneer KlopPro BV een factuur heeft ontvangen van de door u uitgevoerde werkzaamheden.

ARTIKEL 13 – GELDIGHEIDSTERMIJN PRIJSAANVRAGEN
Voor prijsaanvragen, orderbevestigingen of offertes geldt er een geldigheidstermijn van één maand vanaf de datum vermeld in de email. Zonder schriftelijke opdracht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de uitgebrachte aanvragen.

ARTIKEL 14 – ANNULERING, RETOUR ORDER
Alleen onderdelen en apparatuur die geen bestelartikel zijn kunnen worden geannuleerd. Grote opdrachten/ orders waarvoor een
aanbetaling is gedaan kunnen niet worden geannuleerd. Kosteloze annulering van een order/ opdracht kan tot 2 dagen voor de leveringsdatum vermeld op de ontvangen orderbevestiging. Bij annuleren na deze datum of het retour sturen van bestelde goederen wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht met een maximum van € 250,- per apparaat.

Retour gestuurde apparaten of onderdelen kunnen alleen worden geaccepteerd als deze ongebruikt in de originele verpakking en met beschermingsfolie retour komen.

Na beoordeling ontvangt u een credit factuur van de retour ontvangen goederen. Bij retour ontvangen van beschadigde appratuur of onderdelen, wordt door de directie bepaald of deze geheel of gedeeltelijk gecrediteerd kunnen worden. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in kennis stelt.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die aan de geleverde goederen is ontstaan na levering van de goederen tot de deur van de opdrachtgever of opgegeven afleveradres.

KlopPro BV is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat na aflevering van de appratuur ten gevolge van fouten of gebreken die ontstaan door handelen van derden.

Er kan alleen aanspraak worden gedaan op de garantie van de fabrikant wanneer de appratuur is geplaatst, aangesloten, gebruikt wordt en schoongemaakt volgens de handleiding en instructie van de fabrikant.

ARTIKEL 16 – THECNISCHE EN KOOKTECHNISCHEBEGELEIDING
KlopPro BV hecht er veel waarde aan dat de gebruiker optimaal gebruik kan maken van de geleverde apparatuur.

Wij bieden daarom Life -Time kook technische ondersteuning aan met o.a. uitleg, instructie en naslagwerk. Wij kunnen uw klanten en medewerkers adviseren en trainen hoe te werken met de Alto-Shaam en Prática  apparatuur. Dit kunnen wij doen in het Culinair Instituut in Soest of in Mecehelen, per telefoon, via Microsoft Teams of andere digitale wijze.

ARTIKEL 17 – LEVERING EN INSTRUCTIE OP LOCATIE
De dealer of opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het leveren, aansluiten en plaatsen van de bestelde appratuur volgens de
specificaties en richtlijnen volgens/overeenstemmend met de fabrikant en Nederlandse wetgeving (tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk vermeld op de opdrachtbevestiging).

De dealer/ opdrachtgever is verantwoordelijk na plaatsing direct een eenvoudige basisuitleg te geven over de werking van het apparaat. Na plaatsing dient KlopPro BV direct op de hoogte gebracht te worden van de geplaatste oven. De klant of dealer dient zelf contact op te nemen met de instructie chefs van KlopPro BV om een uitgebreide instructie van de oven te krijgen. De instructie dient aangevraagd te worden per e-mail: info@kloppro.nl. Een instructie duurt één dagdeel. Wanneer de relatie meerdere keren instructies nodig heeft, kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN
Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één van de partij- en als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, met uitsluiting van elke andere rechter berecht worden door de absolute rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van de verkoper is gevestigd. Op een geheel of gedeeltelijk krachtens deze voorwaarden afgesloten overeenkomst is steeds Nederlands recht van toepassing.